Compliance Officer – en förutsättning för att följa reglerna

Att driva näringsverksamhet kan vara en komplicerad uppgift. Förutom att verksamheten, i vart fall på längre sikt, måste generera en vinst måste verksamheten följa ett antal olika regler. Även den som driver sin verksamhet i form av en mindre enskild firma, blir snabbt varse om att det finns ett stort antal regler som måste beaktas. Följs inte dessa regler kan verksamheten snabbt drabbas av ett antal olika bekymmer, bland annat i form av olika förelägganden från myndigheter.

Är det fråga om en större verksamhet, vilken dessutom är verksam inom till exempel finans- eller läkemedelsbranschen, är regelverket än mer omfattande. Förutom de allmänna bolagsrättsliga reglerna måste verksamheten även följa ett stort antal speciella regler för just den bransch som bolaget är verksamt inom. En stor del av dessa regler kommer dessutom från EU, vilket gör det än mer komplicerat att snabbt få en överblick över hur reglerna ska tolkas och tillämpas.

Compliance Officer – en ny yrkesroll

Till följd av ett allt mer omfattande och komplext regelverk har därför en relativt ny yrkesroll sett dagen ljus – compliance officer. Enkelt förklarat har en compliance officer till uppgift att säkerställa att bolaget följer alla tillämpliga regelverk och övriga riktlinjer som gäller för verksamheten. Ofta är en compliance officer därför en utbildad jurist, som dessutom har mångårig erfarenhet från denna typ av arbete. God kunskap är inte tillräckligt, erfarenhet är en mycket viktig egenskap för en skicklig compliance officer.

En compliance officer ska först och främst skapa sig en överblick över den lagstiftning som gäller för verksamheten. Därefter ska reglerna implementeras i verksamheten, vilket kan göras genom att man, under ledning av bolagets compliance officer, skapar interna regelverk och riktlinjer. När dessa väl är på plats ska personalen utbildas i dessa regler, vilket även detta är något som kan hanteras av bolagets compliance officer.