Bolagsrätten – ramen för bolagets verksamhet

Bolagsrätten är ett omfattande område inom juridiken. Enkelt förklarat består bolagsrätten av de regler vilka lägger ramen för hur man kan bedriva verksamhet i bolagsform. Som exempel på bolagsrättsliga regler kan nämnas hur beslut fattas i bolaget, vem som har rätt att företräda bolaget och vilket ansvar som bolaget och dess delägare har i olika frågor.

I mindre bolag är bolagsrätten relativt enkel att hantera. I större bolag är situationen annorlunda. Ett större bolag har oftast ett betydligt mer omfattande bolagsrättsligt regelverk att respektera jämfört med ett mindre bolag. Generellt gäller att bolagsrätten blir alltmer komplicerad i takt med att verksamheten växer och antalet delägare blir fler. Även den bransch som bolaget är verksamt inom påverkar vilka regler som är tillämpliga på verksamheten.

Vikten av att välja rätt bolagsform

Vilka regler, och därmed den bolagsrätt som är tillämplig på en verksamhet, bestäms till stor del av vilken företagsform som verksamheten bedrivs i. De vanligaste företagsformerna är enskild firma, aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag. Reglerna för dessa olika företagsformer skiljer sig åt och det är därför viktigt att man noggrant analyserar verksamheten innan man väljer företagsform.

Aktiebolaget är den vanligaste formen för att driva verksamhet i bolagsform. De bolagsrättsliga reglerna för aktiebolag finns i framför allt aktiebolagslagen. Detta är en välstrukturerad, men omfattande, lagstiftning vilken reglerar i princip allt från hur man bildar ett aktiebolag, hur man driver ett aktiebolag och även hur man avslutningsvis likviderar ett aktiebolag.

Även om lagstiftningen är relativt modernt skriven bör man som lekman inte försöka sig på att tolka och tillämpa olika bolagsrättsliga bestämmelser. Reglerna är komplicerade och tillämpar man reglerna felaktigt kan det få allvarliga konsekvenser. De flesta större aktiebolag väljer därför att anlita extern hjälp, i form av advokater och andra jurister, i bolagsrättsliga frågor. Att anlita extern expertis i dessa frågor är en billig försäkring mot framtida bekymmer som annars kan uppstå på grund av att bolaget inte följt de bolagsrättsliga reglerna.