Generellt om våra tjänster

Vid uppdragsåtaganden förhåller vi oss till Advokatsamfundets regler om god advokatsed och sträng sekretess.Vi efterlever alltid gällande lagstiftning och följer därutöver EC Juristkonsults etiska förhållningssätt vid våra tjänsteutövanden. Läs mer om våra allmänna villkor nedan.

 

I. Det juridiska uppdraget

Som klient hos oss får Du alltid tillgång till juristfirmans totala kompetens och flera jurister/ekonomer/Notarius Publicus kan, beroende på ärendets komplexitet och omfattning, involveras i ett och samma ärende för att tillvarata dina intressen på bästa sätt. Innan och i de fall sådana beslut fattas, och/eller vid åtgärder som kan komma att medföra betydande merkostnader för Er, förs alltid en dialog mellan Dig och ansvarig jurist för Ditt ärende så du inte får oönskade kostnader. Ärendets värde bör inte överstiga kostnader om inte principiella frågor är avgörande för ditt ärende.

 

I enlighet med svensk lagstiftning är vi tvingade att avråda våra klienter från att genomföra uppdrag som inte kan anses vara till Din nytta och i vissa fall även frånträda uppdraget i sin helhet.

 II. Intressekonflikt, Jäv och andra frågor

Vid annat än allmän rådgivning kan vi, i vissa fall, vara tvugna att inteåta oss uppdrag eller företräda dig som part om det skulle kunna föreligger en intressekonflikt eller s.k. jäv visavis annan klient. För att försöka förhindra dessa typer av situationer genomför vi en automatisk jävskontroll i vår databas samt en manuell kontroll innan vi åtar oss ett uppdrag för en klient där samtliga våra klienter finns registeraade under gällande arkiveringslagar.

 

Det kan dock, trots ovanstående kontroller, inträffa omständigheter som förhindrar oss att företräda Er under ett pågående eller framtida uppdrag av något slag. Det är därför av stor vikt att Ni, såväl före som under uppdragets gång, förser oss, juristbyrån, med all nödvändig information som kan anses vara relevant vid avgörandet om intressekonflikt föreligger i just ditt fall.

 III. Arvoden, betalning, delbetalning m.m.

Våra arvoden. För att tillhandahålla attraktiva arvoden för våra klienter baseras våra arvoden på tidsåtgången per ärende med härledning från var tids gällande, tillika lagstadgad, rättshjälpstaxa (arvode, tidsspillan och reseersättning). Utlägg som belastat byrån för Ert uppdrag debiteras alltid i enlighet med bifogade kvittenser för utläggen.

 

Faktorer som spelar en väsentlig roll vid fastställande av byråns arvode är:

1) Tid nedlagd arbetet.

2) Den kompetens och erfarenhet som uppdraget kräver.

3) Tidspress i uppdraget.

4) De värden som uppdraget rör samt ev. risker som belastar byrån i samband med uppdraget.

5) Uppnått resultat.

 

Begär klient, vid uppdragets inledande skede, kan vi förse Er med en uppskattning av ärendets totala kostnad och, beroende på uppdragets natur, kan vi avtala om en budget eller annat arvodesarrangemang.

 

Som klient har Du alltid rätt att kräva ut våra dagboksanteckningar i Ditt specifika ärende för att se över ”upplupna arvoden”, tidsåtgången i Ditt ärende och de uppgifter som ärendet inneburit.

 

Vid fakturering kan olika villkor tillämpas. EC Juristkonsult förbehåller sig rätten att fakturera dig som klient oaktat din rätt till rättsskydd eller rättshjälp. Skriftlig överenskommelse kan stipulera annat i det enskilda fallet. 

 

Mervärdesskatt debiteras i enlighet med svensk lagstiftning.

 IV. Fakturering

För våra klienter, på ett enkelt och bra sätt, ska kunna hålla Er informerade över ärendets kostnader och nedlagda arbete debiterar vi, om ej annat avtalats, våra arvoden, utlägg och övriga kostnader genom löpande delfakturering eller i annat fall genom a conto (förskottsbetalning).

 

Delfakturering sker månadsvis eller genom annan, avtalad eller lämplig, tidsintervall. Vid preliminär fakturering ”a conto” dras den förskottsbetalda summan av från delfaktura eller slutfaktura. Vid slutfaktura anges ärendets totala belopp och inbetalt a conto-saldo.

 

Vid vissa typer av ärenden kan vi begära förskottsbetalning innan vi påbörjar ett uppdrag. Förskottsbetalningar avser att reglera kommande fakturor och ärendets slutfaktura kan därav bli såväl högre som lägre än det förskottsinbetalda beloppet.

 

Våra fakturor förfaller, vid normalfallet och där inget annat avtalats, 14 dagar efter fakturadatum.

 

Vid sent betalda fakturor beräknas dröjsmålsränta i enlighet med svensk räntelagstiftning från förfallodagen och till dess betalning skett. Byrån äger därtill rätten att upphöra med vidare arbeten för klienten eller frånträda uppdraget i sin helhet.


Den som anlitat oss, i de allra flesta fall klienten, är skyldig att betala fakturor. Även om många har rättsksydd påvekrar inte detta betalningen till juristbyrån. Du som har rättskydd har sedan ett återkrav genom rättsskyddet som din försäkring betalar. Många blandar ihop detta med vem som ska betala fakturor. De betalar alltid den du anlitat och ingått avtal med. Muntligt eller skriftligt.

 V. Rättsskydd via försäkring - företagsförsäkring, hemförsäkring, reseskyddsförsäkring m.m.

Om Ni innehar rättsskydd via Er försäkring kan Ni, under vissa förutsättningar och till viss utsträckning, få kostnaderna för vårt arvode ersatt.

 

Rättsskyddsersättningen är vanligtvis villkorad på olika sätt och täcker inte, per automatik, alla ombudskostnader som ärendet kan inbegripa. Ni ställs som betalningsansvarig för de belopp som överstiger försäkringsbolagets ersättning. Villkoren för Ert rättsskydd kan fås genom kontakt med Ert försäkringsbolag.

 

EC Juristkonsult är inte bunden av de ersättningsnormer som försäkringen gör gällande och äger därtill rätten att, oaktat rättskydd, begära ersättning av Er i enlighet med ovanstående, löpande, faktureringsmodell.

 VI. Allmän Rättshjälp

Som privatperson kan Ni, i vissa fall, ha rätt till allmän rättshjälp vid Ert ärende. Om Ni vill söka allmän rättshjälp skall detta meddelas av Er vid det inledande mötet med byrån. Vid dessa typer av ärenden finns särskilda villkor och särskild debitering som ansvarig jurist för Ditt ärende förklarar vid det inledande mötet.

 VII. Ansvar

EC Juristkonsults ansvar för ren förmögenhetsskada som Ni kan vållas till följd av fel eller försummelse från vår sida under pågående uppdrag, är begränsat till fem gånger arvodet för uppdraget med maximal betalning till en och en halv miljon svenska kronor (1 500 000:-) i enlighet med den ansvarsförsäkring som EC juristkonsult innehar.

 

Vårt ansvar gentemot Er ska reduceras med alla belopp som kan utfås enligt någon försäkring som Ni har tecknat eller som har tecknats för Er eller enligt avtal.

 

Avtal om uppdragsåtagande är bundet till EC Juristkonsult och inte någon fysisk person med anknytning till bolaget. EC Juristkonsult arbetat i nära samarbete med Försäkringsjuristerna Stockholm och går under samma paraply i vissa juridiska ärenden där båda byråer kan vara delaktiga i ditt ärende.

Free business joomla templates